Чт. Лют 9th, 2023

Статут

Про нас  (активістистатут)  Проєкти   Новини  Галерея (фотовідео)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами засновників Громадської організації
“Стрийська організація людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії”
Протокол від 12.05.2019 р.

 

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“Стрийська організація людей
з інвалідністю по зору 
“Генерація успішної дії”

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Стрийська організація людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії” (далі Організація) є громадською організацією, створеною вільним волевиявленням людей з інвалідністю по зору, які об’єдналися на основі спільності потреб та інтересів.

1.2. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.5. Організація здійснює свою діяльність на засадах вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності, відкритості для суспільства та засобів масової інформації.

1.6. Організація утворюється та діє згідно з Конституцією України, Законами України “Про громадські об’єднання”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.7. Організація може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

1.8. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.9. Найменування Організації:

1.9.1. повне: Громадська організація “Стрийська організація людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії”

1.9.2. скорочене: ГО “СОЛІЗ “Генерація успішної дії”.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 2.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів людей з інвалідністю по зору, а також сприяння у забезпеченні належних умов для їх самореалізації, здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації, залучення до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом.

2.2. Основними завданнями та напрямками діяльності Організації є:

 • всебічна підтримка осіб з інвалідністю по зору: створення сприятливих умов для активного залучення до соціально-економічного, політичного, культурного життя суспільства, соціальної адаптації, професійної реабілітації та наукового становлення;
 • сприяння у вдосконалені нормативно-правової бази у сфері захисту прав та законних інтересів осіб з інвалідністю по зору;
 • захист законних прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору, сприяння підвищенню їхньої правової свідомості;
 • сприяння вирішенню соціальних, побутових, інших проблем, що постають перед особами з інвалідністю по зору в процесі їх інтеграції в сучасне суспільне життя;
 • надання матеріальної, технічної, інформаційної, консультативної та іншої допомоги особам з інвалідністю по зору;
 • сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права на освіту;
 • сприяння при підготовці до вступу у вищі та професійно-технічні навчальні заклади;
 • сприяння професійному становленню, підвищенню кваліфікації, впровадженню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для осіб з інвалідністю по зору;
 • проведення заходів, пов’язаних з освітою осіб з інвалідністю по зору, сприяння ширшому доступу до джерел інформації;
 • позитивний вплив на духовний та фізичний розвиток осіб з інвалідністю по зору;
 • сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю по зору;
 • сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права на житло;
 • сприяння у забезпеченні умов для дозвілля та активного відпочинку осіб з інвалідністю по зору;
 • організація та проведення різноманітних культурно-спортивних заходів (фестивалів, конкурсів, спортивних змагань тощо), науково-практичних семінарів та конференцій;
 • привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю по зору, залучення державних, комерційних структур та об’єднань громадян до  діяльності у цьому напрямку;
 • проведення соціологічних досліджень, пов’язаних із сферою захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору;
 • проведення громадської експертизи та громадських слухань з питань, пов’язаних з метою, завданнями та напрямами діяльності Організації;
 • сприяння міжнародному співробітництву у напрямку реалізації прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору;
 • формування досвіду спільної міжнародної гуманітарної діяльності осіб з інвалідністю по зору;
 • пошук фінансової підтримки для здійснення поїздок членів Організації в межах країни та за кордон з метою стажування, обміну досвідом, участі в реалізації спільних проектів, програм, заходів тощо.

2.3. Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація може здійснювати таку діяльність:

 • представляти і захищати права та інтереси членів Організації у суді, у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (в тому числі іноземними);
 • брати участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;
 • влаштовувати зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, підприємцями;
 • засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), у тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими організаціями;
 • брати участь у формуванні громадської думки через виступи у засобах масової інформації, лекційну пропаганду та інші засоби, які не суперечать законам України;
 • реалізовувати власні програми та проекти, бере участь у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах і проектах;
 • одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Організації;
 • надавати особам з інвалідністю по зору соціальні послуги (інформаційній і юридичні послуги та послуги соціально-побутової адаптації) після включення до відповідного реєстру надавачів таких послуг;
 • акумулює кошти для фінансування статутної діяльності Організації;
 • здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення підприємств та організацій із статусом юридичної особи.

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, яким встановлено інвалідність по зору та діти з інвалідністю по зору, які досягли 14 років. що визнають мету та завдання Організації, виконують вимоги Статуту, беруть участь у реалізації статутних завдань та діяльності Організації.

3.2. Членами Організації також можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, яким встановлено інвалідність за іншими ознаками або особи без інвалідності за умови, якщо їх кількість в Організації не перевищуватиме третину загальної кількості членів Організації.

3.3. Прийом у члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на підставі особистої заяви фізичної особи.

3.4. Члени Організації мають право:

 • брати участь у всіх заходах, що проводить Організація;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
 • виносити на розгляд будь-які питання і пропозиції стосовно діяльності Організації;
 • бути членами дорадчо-консультативних органів Організації;
 • отримувати інформацію про поточну діяльність Організації;
 • виконувати представницьку функцію за дорученням керівних органів на конференціях, у засобах масової інформації тощо;
 • припинити своє членство в Організації у порядку, передбаченому Статутом.

3.5. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватись вимог цього Статуту;

– сприяти зміцненню авторитету Організації;

– брати участь у реалізації статутних завдань та діяльності Організації;

– дбати про власність і майно Організації.

3.6. Членство в Організації припиняється за рішенням Правління Організації або вищого керівного органу Організації на підставі:

 • особистої заяви члена Організації;
 • виявлення неодноразових порушень Статуту Організації;
 • систематичного невиконання рішень Організації;
 • діяльності, яка дискредитує Організацію та суперечить її меті і завданню;
 • смерті члена Організації.

 ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

 1. СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 4.1.. Вищим органом управління Організації є загальні збори.

Якщо скликання загальних зборів ускладнено, за рішенням виконавчого органу Організації, скликається конференція, за нормами представництва, які встановлюються виконавчим органом Організації.

4.2. Загальні збори (конференція) скликаються виконавчим органом Організації у разі необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Позачергові загальні збори (конференція) скликаються на вимогу виконавчого органу Організації або на вимогу не менше 1/3 членів Організації.

4.3. До повноважень загальних зборів (конференції) Організації належить:

 • прийняття, внесення змін та доповнень до статуту Організації;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації;
 • обрання виконавчого та контролюючого органів Організації та їх голів;
 • визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації;
 • затвердження символіки Організації;
 • ухвалення рішень з інших питань, прийнятих до розгляду.

4.4. Рішення загальних зборів Організації приймаються простою більшістю голосів за умови присутності більше ½ членів Організації, а в разі проведення конференції за умови присутності більше 1/2 обраних на неї делегатів.

Рішення про внесення змін до статуту  Організації,  відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна  Організації, та про ліквідацію Організації приймаються  більшістю  не  менш  як  у 3/4 голосів,  якщо інше не встановлено чинним законом.

4.5. Виконавчим органом Організації є Правління Організації, яке обирається на два роки і діє до наступних загальних зборів (конференції) у складі голови та членів у кількості, яку визначають загальні збори (Конференція) Організації.

4.6. Правління Організації вирішує поточні питання діяльності Організації, а саме:

 • скликає загальні збори (конференції) Організації;
 • виконує рішення загальних зборів (конференції) Організації;
 • управляє поточною діяльністю Організації;
 • приймає та виключає членів Організації;
 • приймає рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств та організацій, затверджує їх статутні документи;
 • затверджує бюджет Організації;
 • здійснює інші повноваження, визначені статутними документами.

4.7. Засідання Правління проводяться один раз в квартал, а у випадку необхідності частіше на вимогу 1/3 членів Правління Організації або голови Правління Організації.

4.8. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління Організації.

4.9. Рішення Правління Організації ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Правління Організації.

4.10. Здійснення оперативного управління справами Організації покладається на Голову Правління Організації.

4.11. Голова Правління Організації обирається Загальними зборами (конференцією) Організації терміном на два роки і виконує свої обов’язки до наступного скликання Загальних зборів (конференції).

4.12. Головою Правління Організації може бути член Організації не молодше 18 років, який має інвалідність по зору.

4.13. Голова Правління Організації має такі повноваження:

 • здійснює загальне керівництво та оперативне управління Організацією;
 • очолює виконавчий орган Організації;
 • репрезентує Організацію в органах державної влади та управління, громадських об`єднаннях, установах і організаціях, перед засобами масової інформації;
 • робить заяви для громадськості, державних органів, преси;
 • репрезентує Організацію у міжнародних відносинах;
 • скликає засідання Правління та головує на ньому;
 • виступає зі звітом на Загальних зборах (конференціях) Організації;
 • має право першого підпису;
 • приймає на роботу та звільняє працівників Організації;
 • притягує до дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства працівників Організації;
 • діє від імені Організації без довіреності в усіх правовідносинах учасником яких виступає Організація, в тому числі, приймає рішення про відкриття рахунків в банківських установах, укладає договори застави, оренди, про спільну діяльність, тощо;
 • передоручає виконання своїх повноважень іншій особі шляхом видання їй довіреності;
 • у разі потреби доручає виконання своїх повноважень одному з членів правління Організації.

4.14. Повноваження Голови Правління Організації припиняються  достроково у разі:

 • складення повноважень за його особистою заявою;
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;
 • смерті.

4.15. Голова Правління має заступника.

4.16. Заступник Голови Правління обирається зі складу членів Правління на першому його засіданні.

4.17. Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови у випадках:

 • тривалого відрядження Голови;
 • тривалої хвороби або непрацездатності Голови;
 • визнання Голови недієздатним;
 • смерті Голови.

4.18. Контролюючим органом Організації є Наглядова рада Організації.

4.19. Наглядова рада Організації обирається на два роки і діє до наступних загальних зборів у складі голови та членів у кількості, яку визначають загальні збори (Конференція) Організації.

4.20. Наглядова рада Організації здійснює контроль за діяльністю Організації, надає висновки щодо річних звітів Організації та має право вимагати від органів управління Організації інформацію для підготовки власного звіту. Наглядова рада є підпорядкованою та підзвітною загальним зборам  (конференції) Організації.

4.21. Члени Наглядової ради не можуть бути членами інших органів Організації.

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 5.1. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.2. Майном Організації є:

кошти або майно, яке надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивні доходи;

кошти або майно, яке надходять від ведення основної діяльності;

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

5.3. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.4. Кошти та інше майно Організації, отримані доходи (прибутки) або їх частина, не підлягає розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.5. Організація відповідає по своїх фінансових зобов’язаннях власними коштами та майном. Члени Організація не відповідають по її боргових зобов’язаннях. Організація не відповідає по боргових зобов’язаннях її членів.

5.6. Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна Організації, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються Головою Правління Організації виключно за попереднім погодженням з Правлінням Організації, якщо ці рішення передбачають розпорядження (відчуження) вказаним майном або укладання договорів (угод) внаслідок укладення яких таке майно або права на нього можуть бути відчужені.  У випадках передбачених чинним законодавством такі рішення приймається виключно за попереднім рішенням загальних зборів (конференції) за умови, що таке рішення підтримано більшістю  не  менш  як  у 3/4 голосів.

5.7. Організація веде бухгалтерський облік та статистичну звітність в порядку установленому законодавством України.

 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
  ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

 6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Голови Правління Організації або члена Правління Організації шляхом подання письмової скарги:

– на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Організації – скарга подається до Правління Організації, яке зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться;

– на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації – скарга подається до Правління Організації, яке зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться.

6.2. Члени Організації мають право оскаржити рішення Загальних зборів (конференції) у суді відповідно до чинного законодавства.

 VII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ

 7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться Загальними зборами (конференцією) Організації і затверджуються ¾ голосів присутніх. Зміни до Статуту Організації підлягають реєстрації в обов’язковому порядку.

7.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом затвердження його у новій редакції.

 VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено за рішенням Загальних зборів (конференції) Організації шляхом саморозпуску або реорганізації. Припинення її діяльності може бути також здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

8.2. Рішенням про саморозпуск Організації має бути створена ліквідаційна комісія Організації або доручено виконавчому органу Організації виконання повноважень такої комісії.

8.3. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення її як юридичної особи згідно з чинним законодавством.

8.4. Рішення про припинення діяльності Організації приймається 3/4 голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах (конференції).

8.5. Порядок припинення Організації визначається законодавством.

8.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації та повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законодавством на момент ліквідації.

ЗАСНОВНИКИ:

Поліщук Едуард Федорович

Поліщук Марія Василівна

Казик Ярослав Ігорович

Блауцяк Іван Ілліч

Колпаков Владислав Олексійович

Старух Світлана Василівна